AC/OC najtańsze
on-line ubezpieczenia kalkulator ubezpieczen

Odstąpienie od umowy ubezpieczenia.

T A K. Złożenie wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia nie oznacza, że wnioskodawca zawarł już umowę z ubezpieczycielem.

Następuje to dopiero z chwilą złożenia podpisu przez ubezpieczonego na umowie dostarczonej przez ubezpieczyciela. Zgodnie z art. 809 ust. 1 Kodeksu cywilnego fakt zawarcia umowy powinien być potwierdzony przesłaniem przez zakład ubezpieczeniowy dokumentu ubezpieczeniowego.

Niekiedy złożenie wniosku o ubezpieczenie może powodować, iż ubezpieczyciel obejmie nas tymczasowym ubezpieczeniem. Taka sytuacja nastąpi jednak wtedy, gdy choćby w części opłacimy składkę. Odstąpienie od umowy W sytuacji, gdy umowa została już zawarta ubezpieczonemu przysługuje także prawo do odstąpienia od umowy.

Według art. 812 ust. 4 jeżeli umowa ma obowiązywać na okres dłuższy niż sześć miesięcy ubezpieczający ma prawo odstąpienia w terminie 30 dni. Termin ten dotyczy osób fizycznych, natomiast jeżeli ubezpieczonym jest przedsiębiorca, wtedy takie odstąpienie może nastąpić w terminie 7 dni.

Odstąpienie od ubezpieczenia nie zwalnia jednak do zapłaty zaległych składek za okres, w jakim ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej.

Umowa ubezpieczenia zawarta na odległość Podobnie będzie kształtować się sytuacja prawna ubezpieczonego w sytuacji jeżeli umowę ubezpieczenia zawrze przez Internet. Wtedy to termin do odstąpienia wyniesie 30 dni do poinformowania go o zawarciu umowy.

Jeżeli okres przewidziany na odstąpienie od umowy już upłynął ubezpieczający może wypowiedzieć umowę. Zgodnie z art. 830 ust. 1 Kodeksu cywilnego możliwe jest wypowiedzenie umowy w każdym czasie, lecz z zachowaniem terminu określonego w umowie lub ogólnych warunkach ubezpieczenia.

W przypadku, gdy żaden z tych dokumentów nie zawiera takich postanowień takie wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

 

 

DO POBRANIA:

Facebook
Script logo